Proszę wybrać swój kraj oraz język

 • Międzynarodowe
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Francuski
  • Włoski
  • Hiszpański
 • Szwajcaria
  • Niemiecki
  • Francuski
  • Włoski
 • Niemcy
  • Niemiecki
 • Austria
  • Niemiecki
 • Francja
  • Francuski
 • Włochy
  • Włoski
 • Hiszpania
  • Hiszpański
 • Benelux
  • Francuski
  • Angielski
 • USA/Canada
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
 • Polska
  • Polski

Regulamin

A.DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

   1. „ Sklep Internetowy TAURUS” – sklep internetowy, którego właścicielem jest:
    Marek Senczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Taurus Active sp. z o.o.
    z siedzibą przy ul. Wieczorka 11, 43-190 Mikołów
    NIP: 6351864367, REGON: 524105331
    Działalność zarejestrowana w EDG Miasta Mikołów pod numerem 2132/1991
   2. adres e-mail: taurus@taurus.info.pl numer telefonu: +48 662 123 668
    „Sklep Internetowy TAURUS” czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
   3. Sklep – „Sklep Internetowy TAURUS”.
   4. Formularz – część struktury strony internetowej Sklepu z miejscami do wypełnienia, służąca składaniu Zamówień.
   5. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez „Sklep Internetowy TAURUS” pod wybraną przez Użytkownika unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
   6. Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia towarów w „Sklepie Internetowym TAURUS”, a w szczególności Użytkownik składający Zamówienie.
   7. Konsument – osoba fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   8. Regulamin – niniejszy Regulamin „Sklepu Internetowego TAURUS”.
   9. Rejestracja – procedura zakładania Konta w „Sklepie Internetowym TAURUS”.
   10. Sprzedający – Marek Senczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Taurus Active sp. z o.o.
    z siedzibą przy ul. Wieczorka 11, 43-190 Mikołów
    NIP: 6351864367, REGON: 524105331
    adres e-mail: taurus@taurus.info.pl
    numer telefonu: +48 662 123 668.
   1. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem „Sklepu Internetowego TAURUS”.
   2. Użytkownik – podmiot, który dokonał rejestracji w „Sklepie Internetowym TAURUS” na zasadach określonych w Regulaminie TAURUS.
   3. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem „Sklepu Internetowego TAURUS”, określające rodzaj i/lub liczbę Towaru oraz inne treści przewidziane prawem;

B.REJESTRACJA W SKLEPIE

Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło (opcjonalne),
 2. akceptacji Regulaminu,
 3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.
 1. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.
 2. Podanie przez Użytkownika w czasie wypełniania formularza rejestracyjnego błędnych danych kontaktowych może uniemożliwić weryfikację Zamówienia. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa, mogą nie zostać zrealizowane.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 4. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Kupującego).
 7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 9. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

C.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

D.INFORMACJE OGÓLNE

 1. Informacje dotyczące Towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Użytkowników.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Towaru, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.
 5. Użytkownik ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta . Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.
 7. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługuje z tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Odstąpienie od Umowy niniejszego Regulaminu.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

E.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Możliwość złożenia Zamówienia uzależniona jest od uprzedniej rejestracji Użytkownika.
 2. W przypadku dokonania rejestracji Kupujący, w celu złożenia Zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.
 3. W przypadku korzystania ze Sklepu Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu.
 4. Kupujący najpóźniej z chwilą złożenia Zamówienia informowany jest o:
  1. głównych cechach Towaru z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  2. adresie, pod którym Kupujący może składać reklamacje;
  3. łącznej cenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Sklep poda łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
  4. sposobie i terminie zapłaty;
  5. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sklep;
  6. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustaw z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
  7. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  8. obowiązku zapłaty przez Kupującego poniesionych przez Sklep uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta;
  9. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta lub okolicznościach, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy;
  10. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  11. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  12. minimalnym czasie trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy;
  13. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Kupujący jest zobowiązany spełnić na żądanie Sklepu;
  14. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  15. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sklep wie lub powinien wiedzieć;
  16. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub ich usuwanie,
 2. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  • sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.),
  • adresu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar,
 1. Kupujący potwierdza złożenie Zamówienia klikając przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy.
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji. Nieotrzymanie przez Kupującego kopii Formularza oznaczać może wadliwe wskazanie adresu e-mail, innych danych kontaktowych Kupującego lub zaistnienie innych technicznych przyczyn mogących uniemożliwiać Sprzedawcy przesłanie kopii Formularza. Jeżeli Kupujący w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty złożenia Zamówienia nie otrzyma do Sprzedawcy kopii Formularza, zaleca się nawiązanie w wybrany przez Kupującego sposób kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia przyczyn nieotrzymania kopii Formularza.
 4. Złożone Zamówienie weryfikowane jest za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w ciągu 1-2 dni roboczych od jego otrzymania. (W przypadku zamówienia złożonego w dni wolne od pracy – sobota, niedziela lub inne święta – jego weryfikacja następuje najbliższego dnia roboczego).
 5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sklep, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sklep poinformuje o tym Kupującego.
 6. Po otrzymaniu Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest je zweryfikować i w razie niejasności powiadomić Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych niezgodnościach.
 7. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

F.REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienie realizowane jest dopiero po otrzymaniu potwierdzenia mailowego lub telefonicznego od Kupującego, w terminie do 1-2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia.
 3. Zamówienia mogą być składane również drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Kupujący może porozumiewać się ze Sklepem:
  1. pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Wieczorka 11, 43-190 Mikołów,
  2. telefonicznie – pod numerem telefonu 32 3221384, 32 2260784,
  3. za pośrednictwem faksu – pod numerem 32 3221385,
  4. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: taurus@taurus.info.pl,
 1. Towary Zamówione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego.
 2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska SCHENKER, Poczta Polska lub inny operator pocztowy. Kupujący może odebrać zamówione Towary również osobiście w siedzibie Sklepu lub jednej z jego filii.
 3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Kupującego, przed jak i po złożeniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w Rozdziale IV. ust. 1 lit. a), b), c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Kupującemu zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Kupujący jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.
 6. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Kupujący sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sklepem. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu Towaru.

G.PŁATNOŚCI I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Zapłata za zakupiony Towar może zostać dokona:
  1. przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Kupującego za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.
  2. przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Wieczorka 11, 43-190 Mikołów. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Kupującego procesu składania Zamówienia.
  3. przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Kupującego procesu składania zamówienia.
 1. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 2. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 10  dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie Zamówienia.
 3. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 4. Dane rachunku bankowego Sprzedawcy:

  Taurus Active sp. z o.o.
  ul. Wieczorka 11, MIKOŁÓW
  nr konta: (Raiffeisen Bank): 42 1750 1035 0000 0000 2049 1094

 1. Koszty wysyłki towaru ustalane są w Formularzu podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku gdy odbierany towar i paczka nosi ślady zniszczenia (podarte kartony, pozrywana folia itp ) należy spisać protokół uszkodzenia przesyłki, który posiada przy sobie kurier oraz nieodbieranie przesyłki. W przypadku niespisania takiego dokumentu i odbiorze paczki przez Kupującego firma TAURUS nie ponosi odpowiedzialności za towar i nie będą uwzględniane ewentualne braki oraz uszkodzenia towaru. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania w przypadku umów zawieranych z Konsumentami.

H.REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. „Sklep Internetowy TAURUS” zastrzega sobie prawo do zmiany cen na niektóre artykuły, oraz wycofania niektórych artykułów ze sprzedaży, dlatego zamówienie złożone poprzez formularz internetowy, nie jest podstawą do reklamacji.
 2. Podstawą do reklamacji, jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Odbierając zamówiony towar, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, oraz jej zgodność z Zamówieniem.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi dostarczającemu przesyłkę i w ciągu 48 godzin skontaktować się z przedstawicielem „Sklepu Internetowego TAURUS” za pośrednictwem poczty e-mail: taurus@taurus.info.pl lub pod numerem telefonu: 662 123 668
 5. Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą przysługuje prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyny, zanim towar zostanie wysłany do Kupującego po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.
 6. Zwrot zamówionego Towaru, następuje na koszt Kupującego.
 7. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu należność za zwracany towar pomniejszoną o koszt dostarczenia towaru do odbiorcy, uwidoczniony na dołączonym do przesyłki potwierdzeniu nadania, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. (obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki)
 8. Zwrotowi nie podlega towar używany w jakikolwiek sposób.
 9. Zapisy Rozdziału V. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru dotyczą wyłącznie stosunków prawnych zawiązanych z Kupującymi niebędącymi Konsumentami. Zasady zwrotu towaru oraz odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym będącym Konsumentem regulują postanowienia Rozdziału VIII. Odstąpienie od umowy.

I.WARUNKI GWARANCJI

 1. „Sklep Internetowy TAURUS” udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionych elementów i sprzętu.
 2. Czas trwania umowy gwarancyjnej określony jest w karcie gwarancyjnej dołączonej razem z zakupionym towarem. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku braku karty gwarancyjnej dołączonej do produktu długość gwarancji na poszczególne produkty zostaje określona poniżej :
  • Na ramy aluminiowe udzielana jest gwarancja na okres 5 lat. Gwarancja może być wydłużona do 10 lat pod warunkiem rejestracji produktu przez pierwszego posiadacza roweru na stronie bmcrading.pl w sekcji „MOJE BMC“.
  • Na ramy z włokien węglowych udzielana jest gwarancja na okres 2 lat, możliwe jest wydłużenie gwarancji do 5 lat, pod warunkiem rejestracji produktu, przez pierwszego posiadacza roweru na stronie bmcracing.pl w sekcji „MOJE BMC“
 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne towary, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych towarów. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji Kupujący może skontaktować się ze Sklepem pod nr telefonu 662 123 668 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: taurus@taurus.info.pl.
 2. W przypadku towaru, na który została udzielona gwarancja, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji przez Sklep;
  2. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta Towaru – w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefoniczne (nr: 662 123 668 ), za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem: reklamacje@taurus.info.pl) .
  3. korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Rozdział VII. Rękojmia za wady Towaru.
 1. Warunkiem przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego Sklepu w okresie gwarancyjnym, jest dostarczenie kopii oryginalnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej (zawierającej oznaczenie artykułu, datę sprzedaży, czas trwania gwarancji, pieczęć oraz podpis sprzedawcy – podpis nabywcy) oraz zgodność numerów seryjnych sprzętu z danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej
 2. „Sklep Internetowy TAURUS” zobowiązuje się w ramach gwarancji bezpłatnie usuwać wady fizyczne sprzętu ujawnione w czasie trwania gwarancji w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego artykułu do wyznaczonego punktu serwisowego.
 3. W wypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych podzespołów z zagranicy, lub odesłania sprzętu do producenta, termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu.
 4. Kupujący korzystający z uprawnień z tytułu gwarancji zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami: śruby, instrukcje, dołączone akcesoria i wyposażenie itp. Niedostarczenie w/w komponentów spowoduje niezrealizowanie uprawnień wynikających z gwarancji.

Koszty dostarczenia sprzętu do serwisu oraz jego odbioru po wykonaniu naprawy, ponosi Kupujący korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji.

 1. Reklamujący zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego sprzętu dokładny opis zgłaszanej wady (jej zewnętrzne przejawy, przeciętny czas, po którym występuje/wystąpiła, środowisko wystąpienia), jak również dane kontaktowe osoby korzystającej z artykułu, w celu umożliwienia uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji.
 2. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamowany sprzęt zostaje przyjęty do punktu serwisowego za potwierdzeniem (rewersem), który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu.
 3. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu jest potwierdzenie nadania przesyłki.
 4. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, zgłaszając wadliwy sprzęt do serwisu, Reklamujący zobowiązany jest podać dokładne dane adresowe na które sprzęt ma zostać odesłany po usunięciu usterki. Dane te należy także dołączyć do przesyłki.
 5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, eksploatacji, transportu i przeładunku, konserwacji sprzętu, używania nie zalecanych przez producenta podzespołów, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, jak również uszkodzeń wynikłych na skutek nie stosowania się do załączonej do produktu instrukcji.
 6. „Sklep Internetowy TAURUS” nie gwarantuje poprawnej pracy zakupionego podzespołu/elementu z wyposażeniem Kupującego; w wypadku połączenia wraz z innym elementem gwarancją objęty jest tylko zakupiony Towar.
 7. „Sklep Internetowy TAURUS” nie gwarantuje poprawnej współpracy i kompatybilności nabytego podzespołu z pozostałym komponentami będącymi w posiadaniu Kupującego pochodzącymi z firm trzecich.
 8. Kupujący traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji w przypadku:
  • zerwania lub uszkodzenia zastosowanych zabezpieczeń oraz numerów seryjnych sprzętu
  • napraw, przeróbek i ingerencji dokonanych przez osoby trzecie,
  • użytkowania, przechowywania i transportu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, ułamań, wgnieceń, zarysowań itp.)
 1. Zastrzega się prawo do przeprowadzenia ekspertyzy reklamowanego towaru.
 2. W przypadku reklamacji sprawnego sprzętu, reklamacji wady nieobjętej gwarancją bądź nie stwierdzenia zgłoszonej wady, pobrana zostanie opłata serwisowa według obowiązującego cennika. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania w przypadku umów zawieranych z Konsumentami.
 3. Za dodatkową opłatą serwis może wystawić pisemne sprawozdanie z czynności serwisowych.
 4. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje roszczenie do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami i ich konsekwencjami (przebywanie sprzętu w serwisie).
 5. Wszelkie czynności obsługowo-konserwacyjne wykonywane w ramach gwarancji:
  • czyszczenie, regulacja, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja i montaż wykonywane są odpłatnie, chyba że Sprzedający uzgodni inaczej z Kupującym.
 1. Powyższe zapisy w żaden sposób nie ograniczają praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

J.RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Kupującego przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego ul. Wieczorka 11, 43-190 Mikołów; faksem na numer 32 3221385  lub pocztą elektroniczną na adres:reklamacje@taurus.info.pl  . Koszt połączenia są zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się, aby reklamacje były składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być również składane za pomocą wzoru udostępnianego przez Sklep, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamując zakupiony towar Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Kupującego.
 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Kupującego byłoby utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.
 6. W przypadku gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 7. Powyższe zapisy Rozdziału VII. nie znajdują zastosowania w przypadku gdy Kupującym jest osoba nie będąca Konsumentem. W takim przypadku uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone, a zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Rozdziału VI. Warunki gwarancji.

K.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.
 10. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

L.PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

M.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).
 2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

N.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.
 3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Kupującym będącym konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Sklepu Internetowego TAURUS”

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Marek Senczek

Taurus Active sp. z o.o.

ul. Wieczorka 11

43-190 Mikołów

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Znajdź swojego dostawcę

×

BMC LABS

BMC LABS

Program rekomendacji BMC LABS łączy rowery marki BMC z najlepszymi specjalistami bikefittingu. Celem jest ułatwienie znalezienia doradcy dysponującego ekspercką wiedzą oraz doświadczeniem w wyborze i dopasowaniu roweru.

Znajdź punkt BMC LABS w Twojej okolicy:

BMC LAB Kielce

ul. Warszawska 192
25-414 Kielce

BMC LAB Szczecin

ul. Europejska 35
71-069 Szczecin

BMC LAB Mikołów

ul. Wieczorka 11
43-190 Mikołów

BMC LAB Mrągowo

ul. Nadbrzeżna 12,
11-700 Mrągowo

BMC LAB Toruń

Szosa Chełmińska 137
87-100 Toruń

BMC LAB Warszawa

ul. Płowiecka 76
04-501 Warszawa

BMC LAB Wrocław

aleja Karkonoska 36
53-015 Wrocław

BMC LAB Gdańsk

ul. Nowy Świat 4
80-299 Gdańsk

x
Ustawienia zaawansowane
Instalowanie plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim komputerze jako naszego Usługobiorcy-Klienta, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu podczas odwiedzania serwisu internetowego bmc-switzerland.pl. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisów internetowych.

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu, jako Usługobiorcy-Klienta serwisu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Administrator, Taurus Active sp. z o.o. , NIP 6351864367, Regon 524105331 z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, 43-190 Mikołów adres poczty elektronicznej ochronadanych@taurus.info.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do Twoich upodobań, jako Usługobiorcy-Klienta, oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez Ciebie ze stron internetowych naszych serwisów. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie, jako Usługobiorcy-Klienta naszych serwisów internetowych i wyświetlić Ci strony internetowe, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Jako administrator możemy również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy-Klienci serwisu korzystają ze stron internetowych tych serwisów. Pozwala to nam na ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te pozwalają również na dostarczanie naszym Usługobiorcom-Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy następujące pliki cookies:

a) sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań Usługobiorcy-Klienta serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego Usługobiorcy-Klienta i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
b) stałe - są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami danego serwisu internetowego przez Usługobiorcę-Klienta. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu poznania sposobu korzystania z serwisu przez Usługobiorcę, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy-Klienta, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.

Administrator korzysta w szczególności z następujących plików cookies:

Ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jako Usługobiorca-Klient naszych serwisów możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu Usługobiorcy-Klienta serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym jako Usługobiorcy-Kliencie, a tym samym my, jako Administrator przechowywać będziemy informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, jako Administratora, w szczególności wymagających np. logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.

Dane osobowe zbierane przez nas, jako Administratora za pomocą serwisu bmc-switzerland.pl podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB ZAUTOAMTYZOWANY W ZAKRESIE ICH PROFILOWANIA
Wyłączone
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących zautomatyzowaną analizę mojej aktywności na serwisie internetowym bmc-switzerland.pl, w celu ustalenia moich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania wg. moich preferencji reklam i ofert handlowych przez Taurus Active sp. z o.o. , NIP 6351864367, Regon 524105331 z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, 43-190 Mikołów w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.bmc-switzerland.pl, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w związku z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000). Zostałem poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę zwrócić się: o uzyskanie wglądu do moich danych osobowych, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu chcę przesłać moje dane osobowe. Zostałem/zostałam poinformowana, o moim prawie do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Mogę to uczynić na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@taurus.info.pl. Organem nadzorującym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Pragniemy Cię w szczególny sposób chronić, więc zadbajmy wspólnie o Twoje bezpieczeństwo w sieci wraz z Twoimi Rodzicami i Opiekunami prawnymi. Oświadczam, iż ukończyłem / ukończyłam w chwili wyrażenia niniejszej zgody 16 lat. Pamiętaj ! Jeżeli nie ukończyłeś / nie ukończyłaś 16 lat nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych zgodnie z prawem (art. 8 rozporządzenia RODO) w celach marketingowych – np. w celu otrzymywania od nas na Twoją pocztę e-mail informacji o naszych konkursach, akcjach promocyjnych, jeżeli wcześniej nie wyrazi nam na to zgody lub nie potwierdzi Twojej zgody osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską, czyli Twoja Mama lub Tato, albo Twój opiekun prawny, np. Babcia, Wychowawca. Jeżeli Twoi Rodzice lub opiekunowie prawni nie potwierdzą nam na nasz adres e-mail: ochronadanych@taurus.info.pl, że wyrażają taką zgodę, niestety nie będziemy mogli przesyłać Ci naszych informacji, do czasu pozyskania stosownych zgód.
Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku Wykorzystujemy pliki cookie do poprawnego świadczenia usług oraz gromadzenia anonimowych statystyk, profilowania.
Przekazujemy te dane do naszych partnerów biznesowych. Przechodząc do serwisu zgadzasz się na ich zapisanie w przeglądarce.
Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane na twoim urządzeniu przejdź do ustawień zaawansowanych i ustaw swoje preferencje.
Ustawienia zaawansowane Przejdź do serwisu